About

Mine

लढाऊ वैमानिक (मिग २१),

एअरलाइन वैमानिक (बोइंग ७३७),

नवरा (१९८४ पासून!),

बाप,

मित्र.